Segunda, Tribunal Australia halao julgamentu dahuluk kontaminasaun Tasi Timor

KUPANG, estrelaonline.co
Julgamentu primeiru prosesu class action agrikultor alga 13.000 husi Nusa Tenggara Timur (NTT) kontra PTTET Australasia nebe mak zere refinaria montara sei halao iha tribunal Federal Australia, Segunda (22/08/2016)

Prezidenti Ekipa Advokasia agrikultor alga NTT husi Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni, waihira halao konferensia imprensa iha Kupaun, Domingu (21/8/2016), hateten katak, prosesu rezistu husi Daniel Senda, agrikultor alga husi kabupaten Rote Ndao iha 3 Agostu 2016 liu ba.

Ferdi nebe akompanha husi advogadu husi Australia Greg Phelps no mos agrikultor alga balun deklara katak, refinaria Montara iha bloku atlas noroeste timor, rabenta iha 21 Agustus 2009 liu ba halo qee kontaminasaun ba reziaun akuatiku iha kabupaten 11 no vila 1 iha NTT mak hanesan Rote, Ndao, Sabu Raijua, Alor, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, Kupang, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya no Kupaun.

“Finalidade saida mak sira koalia no luta ba kona-ba kontaminasaun iha tasi timor nebe sai husi refinaria Montara durante ne los. Impaktu kontaminasaun iha evidensia tamba tasi ibun sira iha Indonezia laiha baseline. Nune baseline nebe uza mak agrikultor alga sira. Agrikultor iha area servisu no depende ba tali alga iha neba,”

Prosesu ne, Ferdi hatutan, fahe ba tolu hanesan kontaminasaun tasi nebe harahun alga agrikultor sira nian, impaktu ba peskador sira, no ikus afeta mos saude populasaun NTT.

“Prosesu ne hetan asistensia husi advogado rua mak Ben Slade husi servisu advogado Maurice Blackburn Lawyers iha Australia, no Greg Phelps husi Ward Keller, servisu advogado nebe boot iha Australia Norte,” nia dehan.

Iha fatin hanesan, advogado Greg Phelps hateten, nia mai iha kupaun atu halo verifikasaun ba evidensia kontaminasaun no mos naran sira agrikultor alga nebe sai vitima. Verifikasaun ne halao husi aldeia, suku, to servisu peska iha NTT.

“Konsolidasaun atu serteza los dadus no faktu sira seluk hodi hanesan ho sistema nebe vigor iha Australia,” nia hateten. (Charly)