Ministru Suku vizita reziaun fronteira RI-TL

ATAMBUA, estrelaonline.co – Ministru Suku, dezenvolvimentu rural, no transmigrasaun (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo halao vizita servisu ba suku Silawan, Posto Tasifeto Timur, NTT. Reziaun nebe baliza ho Timor-Leste.

Iha visita refere, Tersa (16/8/2016), Ministru Eko sosa kedan sasan arte nebe halo husi komunidade nebe halao grupu arte nian.

Arte nebe sira halo, Ministru Eko Sosa kedan iha fatin refere mak hanesan tais, tapete, fatin bua malus, kartera nebe halo husi material uzadu.

Ministru Eko hasai osan milaun 5 (Rp.5 juta)/USD$384,60 (13000/dollar) hodi sosa produtu sira ne.

“Ne osan hu nian rasik no hau sosa atu halo promosaun ba bainaka husi nasaun seluk waihira sira vizita hau nia fatin servisu, dehan Eko

Eko mos iha esperansa, arte sira ne bele dezenvolve tan para bele fo benefisiu ba komunudade iha area refere.

“Ohin hau dehan ba Administrador Belu, atu arte sira ne bele dezenvolve liu tan no Ema husi fatin seluk bele mai sosa iha ne. Tamb ohin hau hare sira bele suku uniforma eskola nian, funsionariu no militar, “nia komenta.

Alem de vizita ba komonidade sira, Ministru Eko mos hakat ain ba odamatan nebe haketak rai rua ne hodi hasoru malu ho elementu seguransa fronteira (TNI) hodi hare dezenvolvimentu iha posto fronteira. (Charly)