Pepe zoga iha final?

MARCOUSSIS, estrelaonline.co – Defeza selesaun Portugal, Pepe, treinu separadu husi nia kolega sira iha sesaun nebe halao iha Sesta (8/7/2016)

Treinu ne parte ida husi preparasaun Portugal atu realiza zogu entre finalista rua ne, iha Kopa Eropa 2016, segunda (11/7/2016) dader oras tuku 04.00.

Pepe nebe hetan aleza ih kelen, la konsege rekopera nia saude ho nune nia la emvolve iha zogu kontra wales maiske portugal manan 2-0 iha meiu final.

Pepe sei zoga iha final ne? to agora sidauk ih informasaun ruma kona-ba nia  husi fontes ofisial portugal nian ligasaun ho defeza Real Madrid ne.

Karik Pepe la hola parte, treinador Fernando Santos Sei monta Jose Fonte ho Bruno Alves. Kinerza sira nain rua fo resultadu pozitivu ho laiha golu waihira manan ekipa Wales. (Charly)